• नेचुरल सहकारीको पहिचान, उद्यमशीलता विकासको अभियान”