• नेचुरल सहकारीको पहिचान, उद्यमशीलता विकासको अभियान”

सदस्यसंग नेचुरल साकाेस” अन्तर्गत सदस्य शिक्षा र अन्तर्क्रिया